Τεχνική εταιρεία περιβαλλοντικών έργων, Λάρισα

2019-σήμερα:Σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για επέκταση μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού στο Πλατύ Ημαθίας

2019-2022: Σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Θεσσαλίας για νέα μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικού στην Ελασσόνα

2018-2020: Σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια της δράσης του ΕΣΠΑ «Ψηφιακό Άλμα»