Όροι Χρήσης

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής ΔΤ) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ΔΤ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης-χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης-χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΔΤ.

Οι παρόντες όροι χρήσης αναθεωρούνται και τροποποιούνται όταν ο ιδιοκτήτης του ΔΤ το κρίνει αναγκαίο. Μοναδικός τρόπος ενημέρωσης των επισκεπτών-χρηστών είναι η ανάγνωση του παρόντος κειμένου. Η επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών του ΔΤ θεωρείται ότι αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο του ΔΤ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του  ιδιοκτήτη του ΔΤ  και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Οι Κ. Δελήμπασης, Ν. Τσουτσούκας διατηρούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού.

Το περιεχόμενο του ΔΤ διατίθεται στους επισκέπτες-χρήστες για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του διαχειριστή του ΔΤ. Η εμπορική εκμετάλλευση του ΔΤ ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, καθώς και η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική και με οποιονδήποτε τρόπο, και η περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση οποιουδήποτε τμήματος του ΔΤ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Κ. Δελήμπαση απαγορεύεται απολύτως. Το αυτό ισχύει και για τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση πρόσβασης σε υλικό ληφθέν μέσω ή χάριν του Ιστοτόπου και μη διαθέσιμο δημοσίως.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ΔΤ και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Χρήση περιοχών αλληλεπίδρασης (interactive areas)

Ο ιδιοκτήτης του ΔΤ έχει τη δυνατότητα να παράσχει έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και άλλες περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas) στην ΔΠ. Χρήση κάποιας από τις περιοχές αλληλεπίδρασης συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης-χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης-χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται σχετικά να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

  • χρήση των περιοχών αλληλεπίδρασης για σκοπούς ή με μέσα που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία,
  • δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων,
  • δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη του ΔΤ, κατά την κρίση του,
  • δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει «ιούς», «κακόβουλο» κώδικα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα του ιδιοκτήτη του ΔΤ ή άλλων επισκεπτών-χρηστών
  • δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού,
  • οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τις περιοχές αλληλεπίδρασης και γενικότερα το ΔΤ ή ενέργεια που κατά την κρίση του ιδιοκτήτη του ΔΤ εκθέτει τον ίδιο ή κάποιον από τους επισκέπτες-χρήστες του σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις.

Ο ιδιοκτήτης του ΔΤ διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη δημοσίευση, να τροποποιήσει και να διαγράψει οποιαδήποτε καταχώρηση ενός επισκέπτη-χρήστη, κρίνει ότι παραβιάζει τις παραπάνω δεσμεύσεις.

 

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο ΔΤ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών-χρηστών, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκειται στους οικείους κατά περίπτωση, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον ιδιοκτήτη του ΔΤ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης-χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ΔΤ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη του ΔΤ και του επισκέπτη-χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι ο επισκέπτης-χρήστης του ΔΤ συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ΔΤ από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.