Βιομηχανία παραγωγής ζύμης αρτοποιίας, ΒΙΠΕ Κιλκίς

2023-σήμερα: Ανασχεδιασμός υφιστάμενης μονάδας παραγωγής για την εγκατάσταση και λειτουργία νέων γραμμών παραγωγής. Προμελέτη κτιριακής και παραγωγικής επέκτασης

 

 

 

Βιομηχανία παραγωγής συμπληρωμάτων ζωοτροφών, ΒΙΠΕ Λάρισας

2023: Σχεδιασμός νέας μονάδας παραγωγής-αποθήκευσης, μελέτες πυρασφάλειας

2023: Παροχή τεχνικών συμβουλών σε θέματα νομοθετικής συμμόρφωσης και έκδοση άδειας λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας

 

 

Βιομηχανία παραγωγής και μορφοποίησης χάλυβα, Κηφισία Αττικής

2022-2023: Παροχή τεχνικών συμβουλών σε θέματα νομοθετικής συμμόρφωσης, έκδοση άδειας λειτουργίας και συμπληρωματική μελέτη ενεργητικής πυρασφάλειας εγκατάστασης ελασματουργείου, 4ο χλμ ΕΟ Βόλου-Λάρισας

2022-2023: Παροχή τεχνικών συμβουλών σε θέματα νομοθετικής συμμόρφωσης και έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης χαλυβουργείου, Β' ΒΙΠΕ Βόλου

 

 

Παραγωγή παρεντερικών διαλυμάτων, 9ο χλμ Εθνικής Οδού Τρικάλων - Λάρισας

2022-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα περιβάλλοντος και νομοθετικής συμμόρφωσης

 

 

 

 

Παραγωγή αγροχημικών προϊόντων και λιπασμάτων, Παιανία Αττικής

2021-σήμερα: Υπηρεσίες τελικού σχεδιασμού, μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας και θέματα νομοθετικής συμμόρφωσης για νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στη Μάνδρα Αττικής 

2018-σήμερα: Τεχνικός σύμβουλος για θέματα βιομηχανικής ασφάλειας (οδηγίες SEVESO), Περιβαλλοντικά θέματα και νομοθετικές υποχρεώσεις 

Δείτε περισσότερα

Βιομηχανία παραγωγής χυμών σε ασηπτική συσκευασία, ΒΙΠΕ Λάρισας

2004-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα, Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων, Επίβλεψης λειτουργίας, Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

2004-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

2020-σήμερα: Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, για την αύξηση δυναμικότητας

Δείτε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ

Βιομηχανία παραγωγής χαλβάδων & λοιπών προϊόντων διατροφής, Μελισσοχώρι Λάρισας

2020-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Σχεδιασμού νέων επενδύσεων, Ασφάλειας εγκαταστάσεων, Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2020-2021: Αναθεώρηση μελέτης πυρασφάλειας, Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
2020: Σχεδιασμός σε επίπεδο προμελέτης και Έγκριση εγκατάστασης νέας μονάδας παραγωγής spreads

 

Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου, Βιομηχανία Παραγωγής ειδών κλωστοϋφαντουργίας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Λάρισα

2008-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Υγιεινής και ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2021-2022: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κτιριακή επέκταση και αύξησης δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής προφίλ αλουμινίου
2019: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκου σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 10MW

Δείτε περισσότερα

AHB GROUP ΑΕ

Βιομηχανία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού, Βατσουνιά Καρδίτσας

2020-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Περιβάλλοντος και Νομοθετικών υποχρεώσεων

2023-σήμερα: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κτιριακή επέκταση και εκσυγχρονισμό

2020-2021: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αύξηση δυναμικότητας υδρομάστευσης

 

Αποθήκευση και συσκευασία λιπασμάτων, Β’ ΒΙΠΕ Βόλου

2018-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
2016-σήμερα
: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα: Ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων (οδηγίες SEVESO για βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης), Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2019-2020: Φάκελος κοινοποίησης ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III) για την αποθήκευση λιπασμάτων νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού καλίου

Δείτε περισσότερα