Το Τεχνικό Γραφείο Ν. Τσουτσούκας-Κ. Δελήμπασης & Συνεργάτες και τα κατονομαζόμενα φυσικά πρόσωπα, αποδίδουν την πρέπουσα σημασία στη σύννομη, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των προσώπων με τα οποία αλληλεπιδρούν κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων (υποψήφιοι και ενεργοί πελάτες, εργαζόμενοι σε υποψήφιους και ενεργούς πελάτες, συνεργάτες, εκπαιδευόμενοι, προμηθευτές, εργαζόμενοι σε προμηθευτές συνεργάτες και Φορείς του Δημοσίου και εν γένει κάθε τρίτο πρόσωπο με το οποίο έρχονται σε επαφή στα πλαίσια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων), συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου (εφεξής ΔΤ) dromon-engineering.gr.

 

Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται το σύνολο των πληροφοριών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που μπορούν από μόνα τους ή συνδυαστικά με άλλα στοιχεία, να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, αναφέρονται: ΑΦΜ, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Οικογενειακή κατάσταση, ΑΜΚΑ, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεων και επισκέψεων (log files, cookies κλπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς

Προσωπικά δεδομένα μπορεί να περιέλθουν στην κατοχή μας στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών και παρέχονται, βάσει των όρων των συμβάσεων με πελάτες, οικειοθελώς και με τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή τους για την νόμιμη επεξεργασία κατά το άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Το σύνολο των δεδομένων παρέχονται απευθείας από τους κατόχους τους, χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτων, ή την αναζήτησή τους σε τρίτες πηγές.

Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, αναφέρονται οι περιπτώσεις:

  • συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την εκπόνηση μελετών κατασκευής και λειτουργίας έργων
  • συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων
  • συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης λειτουργίας εγκαταστάσεων
  • συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την παροχή υπηρεσίων βελτίωσης της ασφάλειας εγκαταστάσεων και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
  • συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την συγκρότηση και υποβολή φακέλων αδειοδότησης εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων

Ο παρών ΔΤ προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος. Με τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής και πεδίων ο χρήστης δηλώνει ρητά ότι παρέχει οικειοθελώς τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα πεδία και δίνει το δικαίωμα της επεξεργασίας και χρήσης αυτών προκειμένου να απαντηθεί το μήνυμα/αίτημά του.

Ειδικά σε ότι αφορά τους επισκέπτες του ΔΤ, η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

 

Τί είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών τα οποία βοηθούν αποφασιστικά στη μέτρηση της επισκεψιμότητας, την αύξηση της ταχύτητας περιήγησης και εν γένει τη βελτίωση της λειτουργίας, του περιεχομένου και της συνολικής εμφάνισης του ΔΤ. Στο ΔΤ χρησιμοποιούνται επίσης cookies από συνεργαζόμενους τρίτους φορείς (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μηχανές αναζήτησης) τα οποία αποσκοπούν στη συνολική βελτίωση της ποιότητας και ταχύτητας περιήγησης των χρηστών. Τα cookies έχουν συγκεκριμένη χονική διάρκεια "ζωής" η οποία για τον παρόντα ΔΤ είναι 30 ημέρες.

Κατά την πρώτη επίσκεψη στο ΔΤ παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα αποδοχής ή όχι της χρήσης cookies, με δυνατότητα ανά πάσα χρονική στιγμή αναίρεσης της αρχικής απόφασης. Η επιλογή αποκλεισμού καλύπτει απόλυτα τα cookies του παρόντα ΔΤ, ενδέχεται όμως να μην επηρεάζει τα cookies από τρίτα μέρη. Αν ο χρήστης επιθυμεί την κατάργηση των cookies τρίτων μερών (π.χ. Google, Facebook, Twitter κλπ) θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες επιλογές που προσφέρονται από την ιστοσελίδα κάθε τρίτου μέρους.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιήθούν κατάλληλες ρυθμίσεις στο φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται (browser) ώστε να αποκλειστούν πλήρως τα cookies, ή να υπάρχει η δυνατότητα επιβεβαίωσης κατά περίπτωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο πλήρης αποκλεισμός ή ο περιορισμός της χρήσης cookies ενδέχεται να περιορίσει την ταχύτητα και το εύρος διαθέσιμων επιλογών κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

 

Διαχείριση & Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Τα έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία προσωπικών δεδομένων που περιέρχονται στην κατοχή μας βάσει των ανωτέρω περιγραφθέντων νόμιμων οδών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το λόγο για τον οποίο συλλέχθηκαν και για τον οποίο έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση βάσει της σύμβασης συνεργασίας με τον πελάτη.

Για την προστασία και ασφάλειά τους χρησιμοποιείται κάθε εφικτό και ενδεικνυόμενο μέτρο προστασίας. Μέσω της σύμβασης συνεργασίας ορίζεται και ο κατά περίπτωση υπεύθυνος για την ασφάλεια, επεξεργασία και διαχείρισή τους.

Καμία διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς τρίτους δεν πραγματοποιείται, εκτός εάν:

  • απαιτείται για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης
  • προβλέπεται ρητά στη σύμβαση
  • απαιτείται από τη γενικότερη φορολογική ή άλλη κανονιστική νομοθεσία
  • απαιτηθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο από κρατικές αρχές

Τα αρχεία προσωπικών δεδομένων διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης συνεργασίας ή για όσο χρόνο προβλέπεται από τυχόν σχετική φορολογική ή άλλη νομοθεσία.

 

Σύνδεσμοι προς τρίτες ιστοσελίδες

Στον παρόντα ΔΤ περιλαμβάνονται σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες συνεργατών, φορέων του Δημοσίου, πελατών και άλλες. Οι σύνδεσμοι αυτοί υφίστανται για λόγους πληροφόρησης και διευκόλυνσης του χρήστη. Η ύπαρξη των συνδέσμων δε συνιστά εγγύηση ή επιβεβαίωση για την πολιτική και τις πρακτικές διαχείρισης προσωπικών δεδομένων από αυτές τις ιστοσελίδες και δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ελλιπείς πρακτικές και παραλείψεις. Ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται για την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων κάθε ιστοσελίδας από το αντίστοιχο κείμενο που υπάρχει διαθέσιμο σε αυτή.

 

Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων συντάχθηκε, εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στις 14 Ιουνίου 2018, υπόκειται δε σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.