Βιομηχανία παραγωγής ιχθυοτροφών, Β’ ΒΙΠΕ Βόλου

2001-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2001-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

2006: Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004
2000-2001: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου διαχείρισης έργου (project management) κατασκευής νέας μονάδας παραγωγής ιχθυοτροφών