ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας

2021: Μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας περιβάλλοντος εκρηκτικών ατμοσφαιρών (ATEΧ) στις εγκαταστάσεις βιοαερίου ΕΕΛ Λάρισας και αντλιοστασίων ακαθάρτων
2020: Μελέτη σήμανσης κινδύνων, υποχρέωσης και προστασίας στο σύνολο των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ
2019: Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (κεντρικές εγκαταστάσεις, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων)