Κατασκευή εξειδικευμένου παραγωγικού εξοπλισμού, Γυρτώνη Λάρισας

2020-σήμερα: Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια της δράσης Εργαλειοθήκη Επιχειρησματικότητας του ΕΣΠΑ
2021: Εκπόνηση μελετών άδειας λειτουργίας και πυρασφάλειας μονάδας κατασκευής εξειδικευμένου παραγωγικού εξοπλισμού

2013-2015: Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ
2009-2012: Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια της Α’ δράσης του ΕΣΠΑ
2010: Σχεδιασμός εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εργοστασίου Οινοφύτων της PEPSICO-HBH AEBE, με τη χρήση MBR
2009: Μελέτη χημικής επεξεργασίας νερού διεργασιών και εγκατάστασης ανακυκλοφορίας νερού, εργοστασίου Οινοφύτων της PEPSICO-HBH AEBE
2005: Χημικοτεχνική μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας νερού στο εργοστάσιο Σχηματαρίου της COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.
2005: Χημικοτεχνική μελέτη εγκατάστασης εξυγίανσης δικτύου (C.I.P.) στο εργοστάσιο Σχηματαρίου της COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.