Στα πλαίσια των εμπροσθοβαρών δράσεων του νέου ΕΣΠΑ έγινε η προδημοσίευση 4 νέων προγραμμάτων που αφορούν  ελεύθερους επαγγελματίες πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νεοφυείς επιχειρήσεις με έντονα στοιχεία καινοτομίας, τουριστικές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων.

Συγκεκριμένα οι δράσεις οι οποίες εντάσσονται στον προγραμματισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού είναι:

 

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Στόχος δράσης: Εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων (ημερομηνία σύστασης έως 31/12/2013) πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα του Τουρισμού.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: από 15.000 έως 150.000 €

Ποσοστό επιδότησης: 40%, με δυνατότητα αύξησης έως το 50% μέσω της επίτευξης συγκεκριμένου στόχου αύξησης προσωπικού

Συνολικό διαθέσιμο ποσό δράσης: 50 εκατομ. € (σε 2 κύκλους προκηρύξεων, 20 εκατομ. € για τον Α' κύκλο και 30 εκατομ. € για το Β' κύκλο)

Χρονική διάρκεια υλοποίησης έργων: 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου

Επιλέξιμες ενέργειες:

- Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών

- Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος

- Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)

- Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών

- Προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

- Αμοιβές τρίτων

- Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

 

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στόχος δράσης: H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Δικαιούχοι: Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών (ημερομηνία γέννησης πριν την 1/1/1991), οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι:

- άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ  ή

- φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας

που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Μεταξύ των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Και για τις 2 κατηγορίες δικαιούχων θα υπάρξουν πρόσθετα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία θα διευκρινιστούν στην προκήρυξη του προγράμματος.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: από 5.000 έως 25.000 €

Ποσοστό επιδότησης: έως 100%

Συνολικό διαθέσιμο ποσό δράσης: 50 εκατομ. € (σε 2 κύκλους προκηρύξεων, 17,5 εκατομ. € για τον Α' κύκλο και 32,5 εκατομ. € για το Β' κύκλο)

Χρονική διάρκεια υλοποίησης έργων: 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου

Επιλέξιμες ενέργειες:

- επαγγελματικός εξοπλισμός

- λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)

- δαπάνες προβολής και δικτύωσης

- κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)

- αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός

 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Στόχος δράσης: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα στοχεύει:

- Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια

- Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών (ημερομηνία γέννησης πριν την 1/1/1991) που κατά την υποβολή της αίτησης:

- είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή

- ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: έως 60.000 €

Ποσοστό επιδότησης: έως 100%

Συνολικό διαθέσιμο ποσό δράσης: 120 εκατομ. € (σε 2 κύκλους προκηρύξεων, 48 εκατομ. € για τον Α' κύκλο και 72 εκατομ. € για το Β' κύκλο)

Χρονική διάρκεια υλοποίησης έργων: 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου

Επιλέξιμες ενέργειες:

- ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της ΕΜΕ),

- το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),

- τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),

- οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,

- το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),

- ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),

- οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,

- οι αμοιβές τρίτων.

 

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Στόχος δράσης: Η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες (ημερομηνία σύστασης έως 31/12/2013) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους κλάδους Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 15.000 έως 200.000 €

Ποσοστό επιδότησης: 40%, με δυνατότητα αύξησης έως το 50% μέσω της επίτευξης συγκεκριμένου στόχου αύξησης προσωπικού

Συνολικό διαθέσιμο ποσό δράσης: 130 εκατομ. € (σε 2 κύκλους προκηρύξεων, 32 εκατομ. € για τον Α' κύκλο και 78 εκατομ. € για το Β' κύκλο)

Χρονική διάρκεια υλοποίησης έργων: 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου

Επιλέξιμες ενέργειες:

- ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,

- η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,

- ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design,

- η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α,

- η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα,

- οι αμοιβές τρίτων


Ο αρχικός προγραμματισμός του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προβλέπει την προκήρυξη των παραπάνω προγραμμάτων το Δεκέμβριο του 2015 και περίοδο υποβολής φακέλων αίτησης χρηματοδότησης έως το Μάρτιο του 2016. Εκτιμάται ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα, σε ότι αφορά την προκήρυξη εντός του 2015, είναι ιδιαιτέρως αισιόδοξο, καθώς βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής του Ενδιάμεσου Φορέα διαχείρισης για τις παραπάνω δράσεις, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των υπουργικών αποφάσεων για τις προκηρύξεις.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο στη διαδικασία προκήρυξης των παραπάνω δράσεων και υποβολής-αξιολόγησης των φακέλων αίτησης χρηματοδότησης, είναι η εξέταση των φακέλων με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής και η συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων. Αυτά τα δεδομένα, αν τελικά ισχύσουν, δίνουν σημαντικό πλεονέκτημα σε εκείνες τις επιχειρήσεις που θα έχουν επενδυτικά σχέδια σε υψηλό σημείο ωριμότητας και προεργασίας και άρα θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν πλήρεις φακέλους σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία προκήρυξης.