Προκηρύχθηκε η Δράση στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότας με τίτλο "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων". Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Από τα σημεία που ξεχωρίζουν είναι:

- επιδοτούνται επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν μετά την 1/9/2012 και των οποίων οι ιδιοκτήτριες (τουλάχιστο κατά το 51%) πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής

- επιδοτούνται αποκλειστικά και μόνο λειτουργικές δαπάνες κατά 100%

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Γυναίκες 18-64 ετών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

 • έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
 • έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 • έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ή
 • απειλούνται  από  ανεργία,  π.χ.  εργαζόµενες  σε  επιχειρήσεις  που  βρίσκονται  σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
 • Αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Το σύνολο σχεδόν των ΚΑΔ με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

 • όσα  επαγγέλµατα  απαιτούν  την  ύπαρξη  κενής  θέσης  (π.χ.  συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές κλπ.)
 • εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας χρήσεως
 • επιχειρήσεις αποκλειστικά χωµατουργικών εργασιών
 • φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών
 • καντίνες, περίπτερα
 • φαρμακεία
 • επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο τις βραδινές ώρες (10 µ.µ. - 6 π.µ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών
 • πλανόδιες επιχειρήσεις
 • κυλικεία   σχολείων,   οργανισµών   κλπ.   που   η   ανάθεση   της   λειτουργίας   και εκµετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισµού

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 1. Ενοίκια επαγγελματικής στέγης
 2. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ
 3. Δαπάνες ίδρυσης επιχείρησης
 4. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη)
 5. Έξοδα προβολής & διαφήμισης
 6. Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
 7. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου
 8. Δαπάνες κατάρτισης
 9. Αποσβέσεις παγίων (έως το 10% του προϋπολογισμού)
 10. Δαπάνες μίσθωσης (leasing) εξοπλισμού και προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων
 11. Μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών) 1 νέας θέσης εργασίας

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000€ έως 20.000€ και επιπλέον 12.000€ εφόσον δημιουργηθεί νέα θέση εργασίας.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 100%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 1/3/2013 έως 31/3/2013

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΦΕΠΑΕ

 

Τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνει μια υποψήφια επιχειρηματίας για να προχωρήσει στην υποβολή φακέλου αίτησης επιδότησης είναι τα ακόλουθα:

Α. έλεγχος των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας  τους οποίους πρόκειται να επιλέξει για τη δραστηριότητά της ώστε να επιβεβαιωθεί η επιλεξιμότητα

Β. έλεγχος των λοιπών προϋποθέσεων συμμετοχής (καθεστώς ανεργίας κλπ)

Γ. Αρχική αξιολόγηση του φακέλου που προτίθεται να υποβάλλει, βάσει των κριτηρίων της προκήρυξης Από την αξιολόγηση αυτή πρέπει να προκύπτει βαθμολογία τουλάχιστο 50/100 για να μπορεί ο φάκελος να επιδοτηθεί.

Μετά από αυτές τις ενέργειες ο υποψήφιος επενδυτής είναι σε θέση να αξιολογήσει και να αποφασίσει για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου αίτησης χρηματοδότησης.

Πληροφοριακό υλικό:

pdf_iconΠρόσκληση & Οδηγός Προγράμματος (εξωτερικός σύνδεσμος)

 

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες και πλήρως καθετοποιημένες υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν την προετοιμασία και την υλοποίηση της επένδυσης (τεχνικοοικονομική μελέτη, περιβαλλοντικές, οικοδομικές και λοιπές αδειοδοτήσεις, μελέτες συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, HACCP κλπ). Το ανθρώπινο δυναμικό 10 και πλέον μηχανικών, οικονομολόγων και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα έργα που έχουν με επιτυχία υλοποιηθεί στο παρελθόν αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση.