Τόνωση στην αγορά επιχειρείται μέσω της προκήρυξης της 2ης Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ενισχύονται οικονομικά υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να συσταθούν και να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Από τα σημεία που ξεχωρίζουν είναι:

- η επιδότηση και νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων

- η εξαίρεση των κλάδων της μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, του λιανικού εμπορίου και της εστίασης (πλην ελαχίστων ειδικών μορφών)

- η επιδότηση και λειτουργικών δαπανών για τις νέες επιχειρήσεις

Το ποσοστό ενίσχυσης (επιχορήγησης) ανέρχεται από 40% έως 60%, ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης και ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 100.000 € έως 300.000 €, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Επιλεγμένοι ΚΑΔ των κλάδων της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

1. Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις, έως 60% του προϋπολογισμού (80% για τον τομέα του Τουρισμού)

2. Μηχανολογικός και Λοιπός Εξοπλισμός (μηχανήματα παραγωγής, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εξοπλισμός μηχανοργάνωσης, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών κλπ), έως το 100% του προϋπολογισμού

3. Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, συναφή με το αντικείμενο της δραστηριότητας, έως 10.000€

4. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, έως το 100% του προϋπολογισμού

5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας, έως το 20% του προϋπολογισμού

6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO), έως 6.000€

7. Λογισμικό και Υπηρεσίες Λογισμικού, έως 30.000€ για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού και 10.000€ για τους τομείς Εμπορίου και Υπηρεσιών

8. Δράσεις προβολής και προώθησης (1η συμμετοχή σε εκθέσεις, παραγωγή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικές καταχωρήσεις, ιστοσελίδα κλπ), έως 30.000€ για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού και 10.000€ για τους τομείς Εμπορίου και Υπηρεσιών

9. Αμοιβές Συμβούλων, έως 10.000€

10. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες και τις υπό σύσταση επιχειρήσεις σε ποσοστό 25% και έως το 40% του προϋπολογισμού

  • Το άθροισμα των δαπανών των κατηγοριών 1,2,3,4,5,7 πρέπει να είναι τουλάχιστο το 50% του συνολικού προϋπολογισμού.
  • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου αίτησης χρηματοδότησης.

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 40-60% ανάλογα με την Περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 25/2/2013 έως 25/4/2013

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΦΕΠΑΕ

 

Τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνει μια επιχείρηση για να προχωρήσει στην υποβολή φακέλου αίτησης επιδότησης είναι τα ακόλουθα:

Α. έλεγχος των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας με τους οποίους δραστηριοποιείται (ΚΑΔ που εμφανίζονται στην έναρξη και τις μεταβολές στην εφορία, και στους οποίους δηλώνονται τα έσοδα στο Ε-3), ή για υπό σύσταση επιχειρήσεις εκείνων τους οποίους πρόκειται να επιλέξει για τη δραστηριότητά της

Β. έλεγχος των λοιπών προϋποθέσεων συμμετοχής (μέγεθος επιχείρησης, άδειες, ειδικά καθεστώτα κλπ)

Γ. Σύνταξη προϋπολογισμού βάσει προσφορών για εξοπλισμό, υπηρεσίες και κατασκευές (ή προμετρήσεων από μηχανικό) για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού που προτίθεται να υποβάλλει. Ο προϋπολογισμός πρέπει να ελεγχθεί σε ότι αφορά τα επιλέξιμα άνω και κάτω όρια, αλλά και τους περιορισμούς κάθε κατηγορίας δαπάνης

Δ. Αρχική αξιολόγηση του φακέλου που προτίθεται να υποβάλλει, βάσει των κριτηρίων της προκήρυξης (οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία προηγούμενων ετών, εμπειρία και εξειδίκευση επιχειρηματία και στελεχών, αναμενόμενα αποτελέσματα κλπ). Από την αξιολόγηση αυτή πρέπει να προκύπτει βαθμολογία τουλάχιστο 50/100 για να μπορεί ο φάκελος να επιδοτηθεί. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην 1η προκήρυξη του προγράμματος (2009-2010) οι «βάσεις» έγκρισης ήταν:

  • Τουρισμός – 62,1
  • Μεταποίηση – 71,4
  • Εμπόριο – 76,2
  • Υπηρεσίες – 76,9

Μετά από αυτές τις ενέργειες η επιχείρηση ή ο υποψήφιος επενδυτής είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να αποφασίσουν για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου αίτησης χρηματοδότησης.

Πληροφοριακό υλικό:

pdf_icon Οδηγός Προγράμματος (εξωτερικός σύνδεσμος)

zip_icon Πρόσκληση - Παραρτήματα (εξωτερικός σύνδεσμος)

zip_icon Παραρτήματα (Ορθή επανάληψη ως προς το Παράρτημα ΙΙ – Νέο Αρχείο 25/1/2013) (εξωτερικός σύνδεσμος)

pdf_icon Βοηθητικό Σημείωμα για την Καινοτομία (6/2/2013) (εξωτερικός σύνδεσμος)

pdf_icon Συχνές Ερωτήσεις (6/2/2013) (εξωτερικός σύνδεσμος)

 

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες και πλήρως καθετοποιημένες υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν την προετοιμασία και την υλοποίηση της επένδυσης (τεχνικοοικονομική μελέτη, περιβαλλοντικές, οικοδομικές και λοιπές αδειοδοτήσεις, μελέτες συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, HACCP κλπ). Το ανθρώπινο δυναμικό 10 και πλέον μηχανικών, οικονομολόγων και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα έργα που έχουν με επιτυχία υλοποιηθεί στο παρελθόν αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση.