Επιδιώκεται η ενίσχυση των νέων δυναμικών επενδύσεων στο πλαίσιο μιας καινοτόμου και νέας επιχειρηματικότητας.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Ενισχύεται η δημιουργία / ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματική καινοτομία.

2. Ενισχύονται οι πολύ μικρές και μικρές νέες επιχειρήσεις (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Επιλεγμένοι ΚΑΔ όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

1. Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις (έως 25% του προϋπολογισμού)

2. Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός (έως 80% του προϋπολογισμού)

3. Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες (έως 40% του προϋπολογισμού)

4. Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας (έως 25% του προϋπολογισμού)

5. Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων (έως 25% του προϋπολογισμού)

6. Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (έως 20% του προϋπολογισμού)

7. Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας (έως 20% του προϋπολογισμού)

8. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (έως 10% του προϋπολογισμού)

9. Ανάπτυξη Πρωτοτύπων (έως 20% του προϋπολογισμού)

10. Λειτουργικές Δαπάνες (έως 5% του προϋπολογισμού, ή 12.000€ και μόνο για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις)

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 30.000€ - 300.000€ στον τομέα της μεταποίησης, 20.000€-200.000€ στους άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 50%.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 15/7/2011 έως 30/9/2011

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Αναπτυξιακοί φορείς ανά Περιφέρεια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: εμπίπτει στη διάταξη de minimis

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1592