Στοχεύει  στη δημιουργία των αναγκαίων  προϋποθέσεων για την  ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Οι προς ένταξη επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες και νέες, με βάση την έναρξη δραστηρίοτητάς τους (επιλεγμένοι ΚΑΔ Μεταποίησης, Κατασκευών και Υπηρεσιών) πριν την 1/1/2010.

2. Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας

ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά τον ΚΑΔ τους στους κλάδους της μεταποίησης και σε επιλεγμένους κλάδους παροχής υπηρεσιών και κατασκευών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

1. Εξοπλισμός και μηχανήματα του τελικού σταδίου παραγωγής (πακετοποίηση, συσκευασία κλπ) (έως 50% του προϋπολογισμού)

2. Πληροφορική & Επικοινωνίες (έως 40% του προϋπολογισμού)

3. Σχεδιασμός, πιστοποίηση, συμμόρφωση προϊόντων και συσκευασιών (έως 80% του προϋπολογισμού)

4. Ενέργειες προβολής και προώθησης νέων προϊόντων, ή υφιστάμενων προϊόντων σε νέες αγορές (έως 50% του προϋπολογισμού)

5. Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης (έως 40% του προϋπολογισμού, με ανώτατο όριο τις 50.000€)

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 30.000€ - 250.000€ (σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερος από το 50% του μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης για την τελευταία τριετία, ή τουλάχιστον της μίας πλήρους και ολοκληρωμένης διαχειριστικής χρήσης).

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 45%.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 10 Μαρτίου έως 24 Μαίου 2011, παράταση έως 14 Ιουνίου 2011

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Αναπτυξιακοί φορείς ανά Περιφέρεια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: -

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=172