Η δράση αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως:

 • Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
 • Πολιτιστικός τουρισμός
 • Θαλάσσιος τουρισμός
 • Τουρισμός υπαίθρου
 • Γαστρονομικός τουρισμός
 • Τουρισμός υγείας και ευεξίας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας του επιλέξιμου ΚΑΔ πριν την 01.01.2010

2. Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας

ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Επιλεγμένοι ΚΑΔ βάσει σχετικού πίνακα που περιλαμβάνεται στον οδηγό της προδημοσίευσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος
 • Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα)
 • Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών / διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων
 • Ενημέρωση και προβολή

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

1. Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού

2. Κτιριακά - Διαμόρφωση χώρων - Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις

3. Προβολή - Προώθηση

4. Υπηρεσίες Συμβούλων

5. Άλλες δαπάνες

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.000€ - 400.000€ (σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερος από τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 40% (45% για νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: αναμένεται προκήρυξη

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Αναπτυξιακοί φορείς ανά Περιφέρεια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Εμπίπτει στις διατάξεις του κανόνα de minimis

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1493