Αποσκοπεί, μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης, στην αναβάθμιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων μεταποιητικών επιχειρήσεων.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Οι προς ένταξη επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες και νέες, με βάση την έναρξη δραστηρίοτητάς τους πριν ή μετά την 31/12/2007.

2. Η επιχείρηση πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 800/2008, για δύο συνεχόμενες χρήσεις (2008, 2009), ώστε να μπορεί να χαρακτηρισθεί μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση (λιγότερα από 50 άτομα σε εξαρτημένες θέσεις εργασίας-ΕΜΕ και κύκλο εργασιών ή σύνολο ισολογισμού μικρότερο των 10 εκατομμυρίων ευρώ).

3. Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας

ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά τον ΚΑΔ τους στους κλάδους της μεταποίησης και σε επιλεγμένους κλάδους παροχής υπηρεσιών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

1. Κτιριακές εγκαταστάσεις

2. Εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις

3. Λογισμικό

4. Δαπάνες απόκτησης τεχνολογίας

5. Πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών

6. Συμμετοχή σε εκθέσεις

7. Υπηρεσίες συμβούλων

8. Δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού - εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

1. Κτιριακές εγκαταστάσεις (έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού)

2. Εξοπλισμός και μηχανήματα

3. Άυλες επενδύσεις  (έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού)

4. Δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού-εργαζομένων σε μειονεκτική θέση (ανώτατο όριο 60.000€).

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 35-40% αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής υλοποίησης της επένδυσης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 29 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2010, 1ηπαράταση έως 20/12/2010, 2η παράταση έως 12/1/2011

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Αναπτυξιακοί φορείς ανά Περιφέρεια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: -

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1172

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000€ - 400.000€ (σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερος από το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης για την τελευταία τριετία, ή τουλάχιστον της μίας πλήρους και ολοκληρωμένης διαχειριστικής χρήσης).