Οι τουριστικές μονάδες που θα ενισχυθούν μέσω της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδομές και τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες με οικολογικό προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2009

2. Δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

3. Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας

ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Κύρια και μή κύρια τουριστικά καταλύμματα που λειτουργούν νόμιμα εντός της Επικράτειας (έχουν το ειδικό σήμα λειτουργίας), ανεξαρτήτως κατηγορίας, και ανήκουν στους ΚΑΔ: 55.1, 55.2 (εκτός της υποκατηγορίας 55.20.19), 55.30.11

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

  • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος
  • Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα)
  • Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών / διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων
  • Ενημέρωση και προβολή

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

1. Κτιριακές εγκαταστάσεις

2. Εξοπλισμός και μηχανήματα

3. Δαπάνες πιστοποιήσης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.  (έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού, με ανώτατο όριο τις 15.000€)

4. Ενημέρωση και προβολή (έως 5% του συνολικού προϋπολογισμού)

5. Αμοιβές συμβούλων (έως 6% του συνολικού προϋπολογισμού με ανώτερο όριο τις 4.000€)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 40% (45% για νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 20 Δεκεμβρίου 2010 έως 25 Φεβρουαρίου 2011, 1η παράταση έως 31 Μαρτίου 2011

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Αναπτυξιακοί φορείς ανά Περιφέρεια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Εμπίπτει στις διατάξεις του κανόνα de minimis

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=159

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.000€ - 400.000€ (σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερος από τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά το οικονομικό έτος 2009)