Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Να έχουν συμπληρωθεί 3 πλήρεις, δωδεκάμηνες, διαχειριστικές χρήσεις

2. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας 2ετίας, ή το σύνολο του ισολογισμού είναι έως 10.000.000€

3. Να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους κατά το 2008 και το 2009

4. Να λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας, ή σχετική απαλλαγή από αυτή, ή για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οποιοδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόμιμη λειτουργία τους.

ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

1. Μεταποίηση --- με εξαιρέσεις

2. Παροχή Υπηρεσιών ---- μόνο οι κωδικοί 82.92 (δραστηριότητες συσκευασίας) και 96.01 (Πλύσιμο και καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

  • Διαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων
  • Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων
  • Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και διαδικασιών
  • Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
  • Ενσωμάτων περιβαλλοντικών προτύπων (ISO 14001, EMAS κλπ)
  • Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

1. Κτιριακές εγκαταστάσεις (έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού)

2. Εξοπλισμός και μηχανήματα (έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού)

3. Μεταφορικά μέσα, πλην επιβατικών (έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού)

4. Προμήθεια λογισμικού (έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού)

5. Δαπάνες πιστοποιήσης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια (έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, με ανώτατο όριο τις 15.000€)

6. Αγορά τεχνογνωσίας (έως 5% του συνολικού προϋπολογισμού)

7. Αμοιβές συμβούλων (έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού με ανώτερο όριο τις 5.000€)

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 30.000€ - 200.000€ (με ανώτατο όριο το 100% του μέσου κύκλου εργασιών υφιστάμενης επιχείρησης για την τελευταία τριετία)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 35%-45% αναλόγως γεωγραφικής θέσης. Ελάχιστη ίδια συμμετοχή 25%.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 25 Μαίου έως 18 Ιουνίου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Αναπτυξιακοί φορείς ανά Περιφέρεια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Εμπίπτει στις διατάξεις του κανόνα de minimis

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem590.htm