Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία όρων και προϋποθέσεων ώστε η προστασία του περιβάλλοντος να αποτελέσει αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που είναι είτε υφιστάμενες (έχουν κλείσει τρεις πλήρεις, δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις), είτε νεοιδρυθείσες επιχειρήσεις.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Να λειτουργούν με εταιρική μορφή (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ)

2. Να λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας, ή σχετική απαλλαγή από αυτή, ή για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οποιοδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόμιμη λειτουργία τους.

ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

37: Επεξεργασία λυμάτων

38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών

39: Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Σημείωση: δεν είναι επιλέξιμες επενδύσεις με μοναδικό αντικείμενο τη μεταφορά ή τη μεταφόρτωση

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

1. Κτιριακές εγκαταστάσεις (έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού)

2. Εξοπλισμός και μηχανήματα (έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού)

3. Μεταφορικά μέσα, πλην επιβατικών (έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού)

4. Προμήθεια λογισμικού (έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού)

5. Δαπάνες πιστοποιήσης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια (έως 5% του συνολικού προϋπολογισμού, με ανώτατο όριο τις 15.000€)

6. Αγορά τεχνογνωσίας (έως 5% του συνολικού προϋπολογισμού)

7. Αμοιβές συμβούλων (έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού με ανώτερο όριο τις 80.000€)

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 300.000€ - 2.500.000€ (με ανώτατο όριο το 100% του μέσου κύκλου εργασιών υφιστάμενης επιχείρησης για την τελευταία τριετία)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 30%-45% αναλόγως γεωγραφικής θέσης και μεγέθους επιχείρησης. Ελάχιστη ίδια συμμετοχή 25%.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 25 Μαίου έως 18 Ιουνίου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem589.htm