blueprints06 l

Διαχείριση Έργων

Από την ιδέα στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία ...

wastewater2 l

Περιβάλλον & Ενέργεια

Τεχνολογικές λύσεις για ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον ...

elxy l

Βιομηχανικές Μελέτες

Εμπειρία και συνέπεια για αποδοτική και ασφαλή λειτουργία ...

compass l

Επιχειρηματικότητα

Σχεδιασμός επενδύσεων και εργαλεία χρηματοδότησης ...

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών τους, από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού και προγραμματισμού μιας επένδυσης μέχρι και την ολοκλήρωση της, αλλά και εκείνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

 

 

Έρευνα καταλληλότητας & επιλογή γηπέδου εγκατάστασης

Επιλογή γηπέδου για τη εγκατάσταση της δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της (απαιτούμενη έκταση, είδος χρήσης, εγγύτητα σε οδικούς άξονες, απαιτήσεις σε ενέργεια και φυσικούς πόρους, νομοθετικούς περιορισμούς κλπ). Εκπόνηση και υποβολή όλων των απαραίτητων κατά περίπτωση προκαταρκτικών μελετών.

 

Μελέτη – Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων

proj06Αρχιτεκτονικές, Στατικές, Οικοδομικές & Ηλεκτρο-Μηχανολογικές μελέτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προς εγκατάσταση δραστηριότητας. Συμπεριλαμβάνεται η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων των βιομηχανικών κτιρίων, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση και η λειτουργικότητα των χώρων σύμφωνα με το διάγραμμα ροής των παραγωγικών διεργασιών και η διασφάλιση μελλοντικών αναγκών επέκτασης. Σημαντική παράμετρο στην εκπόνηση των παραπάνω μελετών αποτελούν και ειδικές κατά περίπτωση απαιτήσεις, όπως η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής σε βιομηχανίες τροφίμων, καθώς επίσης και η ασφάλεια των εργαζομένων.

 

Σχεδιασμός, έλεγχος & βελτιστοποίηση διεργασιών

proj01Η "καρδιά" κάθε βιομηχανικής δραστηριότητας είναι η ίδια η διεργασία(ες) παραγωγής των προϊόντων. Πολλά προβλήματα, τόσο στη λειτουργία, αλλά και στα τελικά προϊόντα οφείλονται σε προβλήματα σχεδιασμού ή λειτουργίας της διεργασίας. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν σχεδιασμό γραμμής παραγωγής, προμήθεια εξοπλισμού, ειδικές κατασκευές (δίκτυα ρευστών και αερίων, λεβητοστάσια, πυρασφάλεια κλπ), εκπαίδευση προσωπικού, υποστήριξη στη λειτουργία. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο είναι αυτό της ρύθμισης και ελέγχου διεργασιών, με την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων σε επίπεδο μελέτης και εγκατάστασης.

 

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον στις πρακτικές αλλά και τις υποχρεώσεις των βιομηχανικών, και όχι μόνο, επιχειρήσεων. Αυτό το νέο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, να:

 • Δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή τεκμηρίωσης και ελέγχου για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και κατά περίπτωση γιατρού εργασίας.
 • Προχωρήσουν στην εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

 

Σχεδιασμός διαχειριστικών συστημάτων

Μέσω του σχεδιασμού και της εγκατάστασης ενός διαχειριστικού συστήματος μια επιχείρηση οργανώνει και καταγράφει συγκεκριμένες διαδικασίες και λειτουργίες της. Δημιουργείται έτσι ένα εργαλείο εργασίας με το οποίο επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της απόδοσής της σε διάφορα επίπεδα, αποτελεσματικότερος έλεγχος των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης, ουσιαστικός έλεγχος των προμηθευτών και αξιοπιστία απέναντι σε πελάτες.

Ανάλογα με τον τομέα στο οποίο επικεντρώνεται ένα διαχειριστικό σύστημα και το αντίστοιχο πρότυπο με βάση τις απαιτήσεις του οποίου σχεδιάζεται, μπορεί κανείς να διακρίνει τα:

 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000, το οποίο μέσα από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και μια σειρά διαδικασιών σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης διασφαλίζει τη σταθερή ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας.
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 14001 ή τον κανονισμό της ΕΕ EMAS, για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την τεκμηρίωση των σχετικών επιδόσεων.
 • Συστήματα HACCP, σύμφωνα με τα πρότυπο ISO 22000, IFS, BRC για την ανάπτυξη διαδικασιών και ελέγχου που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγιεινή των διεργασιών και των προϊόντων του κλάδου των τροφίμων και ποτών.
 • Συστήματα διαχείρισης της Υγιεινής & Ασφάλειας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801, για τον έλεγχο και την διαχείριση των παραγόντων που επηρεάζουν την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Σημαντική παράμετρος για την επιτυχή λειτουργία των διαχειριστικών συστημάτων είναι ο συνδυασμός των απαιτήσεων διαφόρων προτύπων και άλλων απαιτήσεων (πχ νομοθεσία) σε ένα ενιαίο διαχειριστικό σύστημα το οποίο πάνω απ’ όλα πρέπει να εξυπηρετεί και να βοηθά την ίδια την επιχείρηση.

 

Επίβλεψη & Λειτουργία Βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αφορούν την κάλυψη της επιχείρησης σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις της απέναντι στις αρχές και συγκεκριμένα:

- Σύνταξη και υποβολή όλων των απαραίτητων κατά περίπτωση μελετών (πυρασφάλεια, ΜΠΕ, διάθεση υγρών αποβλήτων κλπ)

- Σύνταξη φακέλου για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας λειτουργίας

- Ανάληψη καθηκόντων επιβλέποντα λειτουργίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων

 • elxy_02.jpg
 • elxy_01.jpg
 • biomar_02.jpg
 • xyta_01.jpg
 • k+n_01jpg.jpg
 • cchbc_01.jpg
 • yara_04.jpg
 • AmylumHellas_01.jpg
 • gnl_01.jpg