• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΤΕΕ Κ-Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ --- Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου & παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΤΕΕ Κ-Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ --- Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου & παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

 • ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) --- Παραγωγή περιεχομένου έντυπου οδηγού για την εφαρμογή συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS

 • Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) --- Παραγωγή περιεχομένου έντυπου οδηγού περιήγησης στις λίμνες του Αγ. Βασιλείου (Κορώνεια και Βόλβη)

 • INTERCOMM FOODS AE --- Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου βιομηχανίας τροφίμων & παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

 • ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ ΑΕ --- Μελέτη βελτιστοποίησης & ελέγχου λεβητοστασίου

 • ΚΑΡΑΤΖΗ AE --- Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου μονάδας παραγωγής συνθετικών σάκκων & παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

 • BIOMAR HELLENIC ABEE --- Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου μονάδας παραγωγής ιχθυοτροφών & παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

 • ΒΙΒΑΤΟΜ ΑΕ --- Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου εκκοκκιστηρίου βάμβακος & παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

 • ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΕ --- Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου υαλουργείου & παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

 • proj09Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) --- Βάση δεδομένων για το σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Ν. Θεσσαλονίκης
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ --- Διαχείριση έργου Βελτίωση της υγείας με τη χρήση της πληροφορικής σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά (Αγροτικά) Ιατρεία της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ --- Παραγωγή περιεχομένου και σχεδιασμός δικτυακού τόπου προγράμματος «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων της Οδηγίας -  πλαίσιο 2000/60/ΕΕ», LIFE04/ENV/GR/000099 (www.lifewateragenda.org/water)

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ --- Παραγωγή περιεχομένου και σχεδιασμός δικτυακού τόπου προγράμματος «Πιλοτικός εμπλουτισμός υδροφορέων με απευθείας υπόγεια διάθεση και άρδευση, για την αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης στα πλαίσια ολοκληρωμένης αειφορικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων» LIFE 99/ENV/GR/000590 (www.anatoliki.gr/Life)

 • Λογισμικό για τη διαχείριση έργου μελετητικών γραφείων

 • Έκδοση, σχεδιασμός και διαχείριση ηλεκτρονικού περιοδικού e telescope (www.e-telescope.gr)