Υπεγράφη στις 26 Μαίου 2009 η με α.π. 6296/26-5-2009 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ν.ΤΣΟΥΤΣΟΥΚΑΣ-Κ.ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΟΕ με την οποία αναλαμβάνεται η εκτέλεση του έργου Συμβούλου Υποστήριξης των ελεγκτικών διαδικασιών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο αφορά την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στους ελέγχους των έργων του ΕΣΠΑ που εντάσσονται και θα ενταχθούν στο ΠΕΠ Θεσσαλίας-Ηπείρου-Στ. Ελλάδας και συγκεκριμένα στους προενταξιακούς ελέγχους των έργων, τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών, τις παρατάσεις εκτέλεσης, τους ελέγχους τροποποίησης φυσικού αντικειμένου έργων και μελετών και επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.