Υπεγράφη της 1η Ιουνίου 2009 η με α.π. 6602/1-6-2009 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ν.ΤΣΟΥΤΣΟΥΚΑΣ-Κ.ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΟΕ με την οποία αναλαμβάνεται η εκτέλεση του έργου Συμβούλου Παρακολούθησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. Θεσσαλίας 2007-2013.

Το έργο αφορά την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διαμόρφωση δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΕΠ Θεσσαλίας 2007-2013, στο σύνολο των περιβαλλοντικών τομέων (στερεά, υγρά απόβλητα κλπ), την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες προγραμματισμού και έκδοσης προσκλήσεων και στην προετοιμασία και υποβολή των περιοδικών εκθέσεων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.